29.11.20  
ראשי אודות ביטוח רכב רכב בייבוא אישי ביטוח ליסינג ביטוח חיים ביטוחים מונחון מאמרים צור קשר
 
 
שם:*
דוא"ל:*  
טלפון:*
נושא:
הערות:
 
 
ראשי -> מונחון

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת


א 
 

אג"ח
אגרת חוב כהגדרתה בחוק התשנ"ט - 1999 לרבות אגרות חוב שהנפיקה המדינה ואגרת חוב שהנפיקה אגודה שיתופית.

אבדן כושר עבודה (ריידר) 
בתכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אבדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה.משך התשלום - מתום תקופת ההמתנה (3 או 6 חודשים) ועד גיל 65 של המבוטח, או עד תום תקופת הביטוח או עד שהחלים המבוטח וחזר לעבודה.בנוסף לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח, יהיה המבוטח משוחרר מלשלם את הפרמיה כל עוד נמשך אי כושר העבודה.

אובדן מלא  
אובדן גמור. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש וחברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנקותם כגון: הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.

אחוז חסכון (בעדיף)
היחס בין חלק הפרמיה השוטפת האחרונה המועברת לחסכון לבין הפרמיה השוטפת האחרונה ששולמה לביטוח היסודי.

אחריות מעבידים 
המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.

איכות חיים 
תכנית זו מעניקה למבוטח כיסוי ביטוחי במקרה של גילוי מחלות קשות (אי ספיקת כליות כרונית, סרטן, התקף לב, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, עיוורון ושיתוק בשתי גפיים) ויש צורך בטיפול רפואי או השתלות או במקרה מות המבוטח (כל אלו כמוגדר בפוליסה), ישולם סכום הביטוח בסכום חד פעמי.

חזור למעלהב 
 

ביטוח מעורב
תכנית זו מורכבת משני יסודות, א) חסכון ב) ריסק דהיינו סכום הביטוח ישולם למוטבים במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, או למבוטח עצמו בתום תקופת הביטוח.

בונוס (הנחה)
מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס).

ביטוח אבדן כושר עבודה
ביטוח שבו מקבל עליו המבטח לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם אם נגרם לו אובדן כושר עבודה עקב תאונה או מחלה, בהתאם להגדרה הרשומה בפוליסה. הפיצוי משולם במקרה שהמבוטח אינו כשיר, מחמת תאונה או מחלה, לעבוד בעבודתו או בעבודה דומה ומתום תקופת ההמתנה כנקוב בפוליסה.

ביטוח אלמנטרי
ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות כגון: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח למפעלים ולבתי עסק, ביטוח דירה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחשבים ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים.

ביטוח אנשי מפתח
ביטוח שמטרתו לפצות מפעלים וחברות בשל נזקים כספיים הנגרמים לפעילותם וריווחיותם עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית. סכום הביטוח ישמש לשיקומו של המפעל בשל אובדן שווקים, פגיעה בפיתוח ומחקר, אובדן הכנסות וכדומה.

ביטוח בריאות פרטי
פוליסת ביטוח הבאה לכסות תשלומי טיפול רפואי בעת מחלה כלשהי, ומקנה למבוטח שליטה מלאה בתהליך הרפואי (בחירת רופא, מקום, מועד ועוד). הביטוח הרפואי הפרטי הוא בעיקרו ביטוח החזר הוצאות אותן שילם המבוטח לטיפול רפואי, על פי תנאי הפוליסה.

ביטוח הכנסה למשפחה
ביטוח המקנה למשפחה קצבה חודשית לכיסוי צרכיה במקרה מות המבוטח. שיטה זו משחררת את המשפחה מהקושי ומהמורכבות שבניהול קרן ביטוח ששולמה באופן חד פעמי. ההכנסה החודשית עשויה להיות מקור כספי בטוח וודאי במשך פרקי זמן מתוכננים.

ביטוח חובה
כשמו כן הוא, ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק כגון: ביטוח חובה לרכב.

ביטוח חיים
תוכנית שבה ניתן להבטיח קרן אשר תשולם למשפחה או לכל מוטב אחר אם נפטר המבוטח מסיבה כלשהי. ביטוח חיים עוסק בסיכון חיים שבו נתון המבוטח במהלך תקופת הביטוח, קצרה או ארוכה, במהלך פעילותו הכלכלית ובשעה שהוא נושא בהתחייבויות כלכליות כלפי התלויים בו. המבוטח יכול להגדיר את סכום הביטוח והתקופה שבה נחוץ הכיסוי הביטוחי.

ביטוח חיים מעורב
תוכנית ביטוח המבוססת של שילוב של ביטוח למקרה פטירה וחסכון. התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה פטירה מוקדמת בתוך תקופת הביטוח או תשלום למבוטח בגמר תקופת הביטוח.

ביטוח חסר
כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה לבין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם ביטחתם רכושכם רק ב - 80% מערכו בפועל - תקבלו פיצוי יחסי של 80% מערך הנזק.

ביטוח יתר
כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.

ביטוח כל הסיכונים
כיסוי שניתן לכל אירוע תאונתי פיזי לרכוש מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או ברשימה לפוליסה.

ביטוח כפל
מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הבטוח.

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות
תוכנית זו מעניקה למבוטח תשלום חד פעמי אותו קבע מראש, במקרה שלקה במחלה קשה כגון סרטן, לב, שבץ מוחי, כליות, כבד, ריאות וכו', לרווחתו, לדאגה לאיכות החיים או לכל מטרה אחרת.

ביטוח למקרה מוות מתאונה
תוכנית שמבטיחה תשלום סכום ביטוח נוסף אם מותו של המבוטח נגרם עקב תאונה.

ביטוח מנהלים
תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעביד ומימונו בא מכספי פיצויים ותגמולים שמופקדים על ידי המעביד והעובד במשך שנות הביטוח.

ביטוח מקיף
כיסוי לסיכונים מסויימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים).

ביטוח משכנתא
ביטוח חיים בגובה המשכנתא שנערך ללווה כדי שיובטח פירעון המשכנתא אם נפטר בטרם עת.

ביטוח נכות מקצועית
מעניק למבוטח תשלום חד פעמי אם הפך לנכה עקב מחלה או תאונה ונמנעה ממנו היכולת לעסוק במקצועו או בעיסוק סביר אחר, ההולם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

חזור למעלהג


גבול אחריות
סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).

גורם פוליסה
עלות קבועה המתווספת לפרמיה השנתית לשם כיסוי הוצאות שונות במהלך תקופת הביטוח. הכללתו של גורם הפוליסה בפרמיה פוטרת את המבוטח מכל חיוב נוסף עבור פעולות שביקש לבצע בפוליסת הביטוח.
 
גיל כניסה
גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח.

חזור למעלהד
 

דף הרשימה
החלק של הפוליסה המודפס במחשב וכולל את פרטי הפוליסה הספציפיים כגון: שם המבוטח, כתובתו, תיאור הרכוש, סכומי ביטוח ותנאים מיוחדים.

חזור למעלהה


החרגה רפואית
הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.

הנחת העדר תביעות
מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בגין מקרי ביטוח, יוכל להנות מהנחה בפרמיה  עם חידוש הפוליסה.

הפול
המאגר לביטוח רכב בישראל, המחויב לקבל כל מבוטח הפונה אליו בקשר לביטוח רכב. הפרמיות שגובה הפול גבוהות יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח.

הצעת ביטוח
שאלון המנוסח על ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח ועליו לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על קבלת הצעתו.

השבת סכום הביטוח לקדמותו (כינון הפוליסה)
לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש ו/או רכב צד ג'), במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמיתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.

השתתפות עצמית
הסכום הראשוני מכל נזק אותו נושא המבוטח על עצמו.

התיישנות
תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

חזור למעלהו


ויתור על סודיות רפואית
מסמך עליו נדרש הנפגע לחתום במקרה של תביעה בגין נזקי גוף, על מנת לאפשר למבטח לעיין במסמכים רפואיים מעברו.

חזור למעלהז


זיקת ביטוח
תנאי בסיסי לקיומו של חוזה הביטוח - האינטרס שיש למבוטח בגין הנכס המבוטח.

חזור למעלהח


חובת גילוי
החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

חוק חוזה ביטוח
חוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981.
 
חידוש הביטוח
כל ביטוח שמסתיים תוקפו בתאריך המצוין בפוליסה, דורש חידוש הכרוך בהסכמה בין חברת הביטוח למבוטח לגבי חידושו.

חיתום
בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו.
 
חריג
בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב.

חזור למעלהט


טופס 17
טופס התחייבות של קופת חולים בה חבר המבוטח, לתשלום למוסדות רפואיים בגין ההוצאות הרפואיות שלו.

חזור למעלהי

ירידת ערך
מצב בו נתון רכוש שניזוק באופן חלקי, תוקן וכתוצאה מכך הופחת שוויו.

חזור למעלהכ


כיסוי
החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.

כרטיס ירוק
משרד המנפיק ביטוח לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. מוגבל למדינות החברות במועדון זה.

כשירות לביטוח
עמידתו של המבוטח בתנאים מסוימים שיסייעו בקבלתו לביטוח. על פי תנאים אלה נדרש המבוטח לעמוד במבחן הכשירות הרפואית ובמבחן הכשירות האישית.

חזור למעלהל


לקוח לא מאותר
מבוטח אשר חברת הביטוח לא הצליחה לאתר בתום תקופת הביטוח או בהגיעו לגיל 90, וקיימות בפוליסה שלו זכויות לקבלת כספים.

חזור למעלהמ


מאלוס
מבוטח שתבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), חייב בתוספת תשלום.
 
מדד
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.
 
מוטב
המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.

מוסך הסדר
מוסך של חברת הביטוח עימו יש הסדר לתיקון הרכב. תיקון הרכב במוסך זה אינו כרוך בתשלום עלות התיקון, למעט תשלום השתתפות עצמית על ידי המבוטח.

מיגון
אמצעים שמחוייב המבוטח לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, להגנת רכוש ואשר קיומם והפעלתם מהווים בדרך כלל תנאי מוקדם לקיום הכיסוי הביטוחי.

מצב רפואי קודם קיים
מצבו הרפואי של מבוטח, שקדם לתחילת הביטוח. קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים על פי סוגי הפוליסות השונים.

מקרה ביטוח
מקרה בלתי צפוי אשר בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

חזור למעלהנ


נזק חלקי
כאשר הנזק הנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מוחלט וניתן לשקם את הרכוש הניזוק, בניגוד למוגדר באובדן מלא.

נזק תוצאתי
הנזק הנוסף הנגרם בעקבות הנזק לרכוש, לדוגמא כאשר מפעל ניזוק ואין אפשרות להמשיך בפעולות ייצור ומכירה - אז נגרם נזק של אובדן רווחים, או כאשר דירה מושכרת נשרפת - נגרם נזק של אובדן שכר דירה ששולם מראש.

חזור למעלהס


סוקר ביטוח
מומחה שנשלח מטעם חברת הביטוח מעת לעת כדי לאתר את הסיכונים הספציפיים, להעריך את הרכוש ולהציע המלצות לשיפור המיגון.

סכום ביטוח (ביטוח אלמנטרי)
הסכום בו מעריך המבוטח את רכושו לצורך הביטוח. סכום זה מהווה גבול אחריות לכיסוי נזקי הרכוש על פי הפוליסה ומהווה בסיס לחישוב ביטוח חסר.

סכום ביטוח (ביטוח בריאות)
הסכום המירבי הנקוב בפוליסה, אותו תחויב חברת הביטוח לשלם בגין מקרה ביטוח אחד.

סל הבריאות
פירוט שירותי הבריאות להם זכאים אזרחי המדינה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד- 1994.

חזור למעלהע


ערך כינון (חדש תמורת ישן)
קביעת סכומי ביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש כך שבמקרה של אובדן או נזק אין מורידים מסכום תגמולי הביטוח את שיעור הבלאי של הרכוש שניזוק, זאת בתנאי שהמבוטח ירכוש את הרכוש בפועל תוך פרק זמן הרשום בפוליסה ובתנאי שהרכוש המוחלף יהיה מאותו סוג וטיב של הרכוש הניזוק.

ערך מוסכם
סכום פיצוי מוסכם במקרה של אובדן או נזק שנקבע מראש בין המבוטח לחברת הביטוח. מקובל בדרך כלל בביטוח יצירות אמנות שקיים קושי להעריכם.

ערך פדיון
סכום החיסכון שיעמוד לרשות המבוטח בגין הביטוח היסודי במקרה של משיכת כספים.

חזור למעלהפ


פוליסה
מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים והתניות המצוינים בה.

פוליסה משתתפת ברווחים
כספי החסכון בפוליסה משתתפת ברווחים מושקעים בשוק ההון, והתשואה הנובעת מהשקעה זו מתווספת לסכום הביטוח ולערך הפדיון במשך כל תקופת הביטוח.
 
פוליסה תיקנית
פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על תנאי המינימום אך אסור לגרוע מהם. הפוליסה הנ"ל חלה על ביטוחי דירה ותכולתה, ביטוחי רכב פרטיומסחרי עד 4 טון  וביטוחי נסיעות לחו"ל

חזור למעלה


צ


צד שלישי
נפגע מקרי שאינו המבוטח ואינו צד לחוזה הביטוח.

חזור למעלהק

קופת גמל
שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
המאפיין את קופת הגמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה; השתתפות סדירה בתשלומים לקופה; חשבון פרטי.לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעביד, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.

קופת גמל לעצמאים
תכניות הגמל לעצמאיים מבוססות על הפקדות כספים של בעל חשבון בלבד. עצמאי רשאי לקבוע את גובה פקדונותיו ולשנותם מפעם לפעם בחסכון חד פעמי או בהפקדות תקופתיות. הכללים למשיכת כספים מקופת גמל נקבעים בתקנון הקופה או במסגרת קופת הביטוח.
 
קרן פנסיה

קופת גמל לקצבה שמטרתה לשלם פנסיה לזקנה, שארים ונכות. קרן פנסיה נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו,או לשאיריו תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה. ההצטרפות לקרן פנסיה נעשית על פי הסכם קיבוצי, באמצעות מעביד או באופן פרטי.

חזור למעלהר

ריסק זמני
האפשרות לשמור על הכיסויים הביטוחיים, לתקופה קצובה מראש, בפרמיה מינימלית המכסה את עלות הכיסויים בלבד, ללא עלויות החיסכון.

רשימת הפוליסה
חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

חזור למעלהש

שב"ן
שירותי בריאות נוספים – שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.
 
שחרור מפרמיות
ביטוח נוסף המשחרר את המבוטח מתשלום הפרמיות בגין פוליסת ביטוח החיים, במקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.
 
שיבוב (תחלוף/סוברוגציה)
לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את סכום הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, רשאית החברה לתבוע את הסכום ששילמה מגורם הנזק.
לדוגמא: אם פרצה שריפה אצל השכנים והתפשטה אל דירתכם, חברת הביטוח בה אתם מבוטחים, תשלם לכם ותתבע את הסכום מהשכנים.
 
שיפוי
סכום ביטוח שמטרתו היא השבת מצב המבוטח למצב בו היה לפני קרות מקרה הביטוח. סכום השיפוי יהיה בגובה הנזק ולא יעלה על סכום הביטוח. ההחזר מותנה בהצגת קבלות של תשלומים שבוצעו בפועל.
 
שמאי
המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.

חזור למעלהת

תאונת עבודה
תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה גם אם היא אירעה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית או בזמן הפסקה בעבודה. עובדים שכירים ועצמאים מבוטחים בביטוח זה למקרה פגיעה בעבודה עקב תאונה או מחלה במסגרת המוסד לביטוח לאומי.
 
תביעה
דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.
 
תגמולי ביטוח
סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח אפשר שיהיו מלאים או חלקיים, והם מוגבלים בסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
 
תוספת חיתומית
תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.
 
תנאים כלליים
חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסויים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו, חריגים וכיו'ב.

תעריף יסוד
שיעור הפרמיה המופיע בספר התעריפים ואשר לגביו ניתנות הנחות או מתווספות בו תוספות - על פי המקרה.
 
תקופת אכשרה
תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח של המבוטח ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק בפוליסה. המבטח לא יהיה מחויב בתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח שהצורך בו התגלה, אובחן או ארע במהלך תקופת האכשרה.
 
תקופת הביטוח
התקופה שבה תקפה הפוליסה ונותנת כיסוי ביטוחי על פיה. זוהי התקופה שהמבוטח שילם - או הסכים לשלם - פרמיה בעבורה. תקופת הביטוח נקובה בפוליסה.
 
תקופת המתנה
תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח (ולאחר תום תקופת האכשרה) ובסיומה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.
 
תקופת תגמול סיעודי
תקופה מירבית, הנקובה בפוליסה, לתשלום תגמול סיעודי חודשי.

חזור למעלה


לפניכם מערכת ON-LINE לקבלת הערכת מחיר לביטוח רכב

הזינו את הפרטים המבוקשים וקבלו הערכת מחיר מיידית.

להנפקת פוליסת ביטוח לרכב צרו קשר בטל. 03-6166555

 

 
 
ראשי אודות ביטוח רכב רכב בייבוא אישי ביטוח ליסינג ביטוח חיים ביטוחים מונחון מאמרים צור קשר
All rights reserved ספרטה סוכנות לביטוח - ינון אהרוני. הירקון 29, בני ברק, 51204. טל': 03-6166555. פקס: 03-6166777  Built by B-com.