תקנון

אנא קראו הוראות תקנון זה בעיון

הוראות כלליות

GreenBook הוא אתר אינטרנט של דריקס.קום בע"מ , המופעל על ידה/ם  (להלן: "GreenBook"), והידוע בכתובת greenbook.co.il  (להלן: "האתר").

תקנון זה  (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את תנאי השימוש באתר ותנאי ההתקשרות שבין לקוחות GreenBook מצד אחד לבין GreenBook מצד שני.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוח ו/או משתמש ו/או מבקר באתר (כולם יחדיו, להלן: "הלקוח"), ומהוות את הבסיס המשפטי ליחסים שבין הלקוח לאתר ו/או לGreenBook. לקוח GreenBook המבצע פעולה באמצעות האתר מצהיר כי קרא והבין את התקנון, המשמעויות הנובעות ממנו וכי ידוע לו שהוראות התקנון חלות על תנאי ההתקשרות שבין הצדדים ומחייבות את הצדדים, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד GreenBook  ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מלבד טענות כנגד GreenBook  והיא בלבד, הקשורות בהפרת התחייבויות GreenBook על פי תקנון זה.

בכפוף להוראות התקנון GreenBook מעניקה לך רישיון, לא בלעדי, ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה להיכנס, להשתמש להציג ולצפות באתר ובתכניו ובשירותי האתר לשימוש אישי בלתי מסחרי. כל הפרה של הוראות התקנון תגרום לפקיעת רישיון זה ללא הודעה מראש.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר מיועד לנשים וגברים כאחד.

GreenBook אינה מייצרת ו/או מייבאת ו/או מוכרת ו/או מספקת מוצרים כלשהם, אלא מספקת תשתית ליצירת הזמנות דיגיטאליות, סקרים ושאלונים דיגיטאליים באמצעות האתר ("שירותי האתר").  GreenBook תהא אחראית לתוכן המופיע באתר הנוצר ומועלה עלה על-ידה ולטיב השירותי האתר המסופקים על ידה, מובהר כי תוכן הנוצר על ידי המשתמש ומועלה על ידו הינו באחריות הלקוח בלבד והלקוח מצהיר כי התכנים שיעלה יהיו בהתאם לתקנון האתר.  GreenBook אינה מוכרת מוצרים ואין לראות בGreenBook כמי שמוכרת את המוצרים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.

GreenBook מספקת שירותים אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים. GreenBook שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות, לרבות בדיעבד ותחת שיקול דעתה הבלעדי, באם יתברר שהרוכש הינו מתחת לגיל 18.

רישום לאתר

 1. בכדי להשתמש בתשתית שמספק האתר וליהנות מאפשרויות שונות שמציע האתר ללקוחותיו, מעת לעת על הלקוח להירשם לאתר (להלן: "לקוח רשום"). כל מידע שיסופק על ידי הלקוח בעת הרישום יהא כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של GreenBook המופיעה באתר.
 2. הרישום לאתר אינו כרוך בתשלום ומתבצע כמפורט בהוראות המצויות באתר. בעת הרישום לאתר, הלקוח יידרש להכניס כתובת מייל תקפה שלו ולאשר כי הוא מסכים לתנאי התקנון ולתנאי מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הוראות התקנון ו/או להוראות מדיניות הפרטיות באפשרותך להימנע מהשימוש באתר ו/או לבטל את הרישום בו.
 3. GreenBook יכולה להקצות ללקוח סיסמה ואמצעי זיהוי חשבון במטרה לאפשר ללקוח להיכנס ולהשתמש באתר ו/או בחלקים מסוימים באתר. כל כניסה לאתר באמצעות הסיסמה או הזיהוי של לקוח מסוים, תחשב ככניסה מאושרת של אותו הלקוח שהינו בעל הסיסמה ואמצעי הזיהוי הנ"ל ועל החברה לא תחול כל חובה לבדוק ו/א לוודא את אמינות ו/או טיב האישור ו/או המקור של כל כניסה כאמור.
 4. הלקוח יהא האחראי הבלעדי בגין כל כניסה ו/או שימוש באתר ע"י כל גורם שנכנס באמצעות הסיסמה ואמצעי הזיהוי שלו ואשר הזדהה כאותו הלקוח, וזאת בין אם הכניסה ו/או השימוש אושרו בפועל ע"י אותו הלקוח ובין אם לאו. מובהר כי הלקוח יהא אחראי בגין הפעולות נעשו תחת השימוש בסיסמה ו/או אמצעי הזיהוי שלו. הלקוח יודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש לא מאושר בסיסמה ובאמצעי הזיהוי שלו ו/או על כל הפרה או הפרה צפויה הידועה ללקוח באבטחה של האתר.       
 5. פרטים שימסרו ע"י לקוח בעת הרישום לאתר ובעת רישום לשירותי האתר, וכן יכולים להישמר, תחת שיקול דעת החברה, במאגר מידע של GreenBook בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

 

 1. GreenBook תהא רשאית לשלוח ללקוח רשום הודעות הנדרשות לניהול חשבון הלקוח ושירותי האתר וכן בכפוף לאישור הלקוח לשלוח ללקוח רשום הצעות, הודעות, פרסומים וקטלוגים והכל, בדואר-אלקטרוני לכתובת המייל שסופקה בעת הרישום ו/או [אם שולחים הודעות טקסט כולל בווטאסאפ או הודעה רגילה - "וכן באמצעות מסרון למספר הטלפון הסלולארי ו/או שסופק על ידי לקוח רשום"].

 

העלאת תכנים של לקוחות

 

 1. האתר ו/או GreenBook יכולים לאפשר העלאה, פרסום, הצגה והפצה של טקסט כתוב, תמונות, מידע, אינפורמציה, חוות דעת, ביקורות ותקשורת בין לקוחות האתר (להלן: "העלאת תכני לקוחות" ). מובהר כי בין אם העלאת תכני לקוחות כזו תפורסם באתר ובין אם לא ו/או תופץ באמצעות מערכת האתר התא או לא הינה באחריות מלאה של הלקוח ו-GreenBook אינם מתחייבים לשמור בסודיות, ולבחון את טיבו של כל מידע כאמור.

 

 1. לקוח המעלה תכני לקוחות לאתר, מציגם או מפרסמם או מפיצם באתר ו/או באמצעות האתר ו/או באמצעות מערכת האתר הינו האחראי הבלעדי למידע זה ול- GreenBook לא תהיה כל חבות בקשר לכך.

 

 1. חל איסור להעלות, לפרסם, להציג, להפיץ, באתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות מערכת האתר טקסט כתוב, תמונות, מידע, אינפורמציה, חוות דעת, ביקורות ותקשורת או כל חומר אחר, שהינו אחד מאלה:

 

15.1. מפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת של כל אדם.

15.2.מוציא דיבתו שאחר, מאיים, משמיץ, גס, פורנוגרפי, בלתי הולם, בלתי מהוגן או העלול להיחשב כעברה לפי הדין החל בישראל ו/או הדין הבינלאומי.

15.3.מחיל בתוכו קוד מקור ו/או תוכנה ו/או תכונה מזיקה כגון באגים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ודלתות סתרים.  

15.4.אמצעי אוטומטי, תוכנה, קוד מקור, אלגוריתם, שיטה או הליך אחר שמטרתו להיכנס ו/או להעתיק ו/או לנטר אחר הפעילות באתר ו/או בחלקים ממנו ו/או בתכניו.

 

 1. לאתר ו/או לGreenBook שמורה הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה, לדחות, להימנע מלפרסם ו/או להפיץ, להסיר פרסום ו/או לספק הודעת הבהרה מטעם האתר לגבי כל תוכן שהועלה לאתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות שירותי האתר וכן להגביל ו/או להשעות ו/או לסיים את השימוש באתר או בכל חלק ממנו של כל לקוח שהעלה תכני לקוחות שאינם בהתאם לתנאי התקנון, והכל תחת שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהנמקה וללא הודעה מוקדמת.   

 

תהליך רישום לשירות

 

 1. הזמנת שירותי האתר מתבצעת באמצעות מילוי טופס שירות ובכפוף להוראותיו אשר מהוות חלק אינטגרלי מתקנון זה. לקבלת הטופס לחץ כאן.

 

 1. לאחר ביצוע כל הזמנה באתר, יש  לשמור את אישור בגין רכישת שירותי האתר שמתקבל בדואר האלקטרוני.

 

 1. לאחר ביצוע הזמנת השירות, התשלום בגינה וקבלת אישור תשלום זה אצל GreenBook יתאפשר ללקוח להשתמש בשירותים שהוזמנו.

תשלום,  ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. התשלום עבור שירותי האתר יתבצע באמצעות שירותי הסליקה של חברת CAL באמצעות חברת Pelecard המיישמת טכנולוגיית אבטחת מידע, והפועלת בהתאם לתקן DSS-PCI שהינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים בישראל.  
 2. ביטול עסקה/החזרות/זיכויים והחלפות יתבצעו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות על פיו.

 

 1. המחירים באתר מוצגים בשקלים וכוללים מע"מ. החיוב יתבצע בשקלים בלבד.

אחריות

 1. הלקוח מבין ומסכים כי בכל מקרה של נזק, אחריותה של  GreenBook מוגבלת לסכום הנזק ישיר, קרי עלות שירות האתר הרלבנטי. הלקוח מבין ומסכים כי GreenBook, מנהליה ועובדיה אינם אחראים לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נסיבתיים  מכל מין וסוג שהוא ו/או לאובדן רווח ו/או אובדן שימוש הקשור במישרין ו/או בעקיפין למוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכל נזק נוסף או אחר לרבות נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נסיבתיים אשר עשויים להיגרם לו במקרים כאמור.
 2. שליחת הודעות סמס באמצעות אפליקציית Gbook הינה באחריות המשתמש בלבד ומתבצעת באמצעות מכשירו האישי והתאם לחבילה של ספק התקשורת שלו ועל חשבונו האישי.
  ובאחריותו לנתק / לשנות את הגדרות השליחה בהתאם לצרכיו כגון: בעת טיסה לחו"ל וכדומה.

זכויות הקניין רוחני

 1. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם, טקסטים, תמונות, נתונים או כל מידע אחר מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של GreenBook מראש ובכתב. כמו-כן, אין לעשות כל שימוש מסחרי בטקסטים, תמונות או נתונים המתפרסמים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת GreenBook מראש ובכתב.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה של חברת GreenBook בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, הטקסטים שבו והלוגו, העיצובים, התמונות, התצלומים, האייקונים, הכפתורים, האוספים, הנתונים, התוכנה, ממשקי המשתמש ובסיסי הנתונים וכל פרט אחר הנוגע לאתר.
 3. אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של GreenBook מראש ובכתב.
 4. השם "GreenBook " וסימני המסחר של GreenBook (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של GreenBook  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה מאת GreenBook בכתב ומראש.

 

 1. GreenBook והאתר שומרים ומכבדים זכויות יוצרים של אחרים. אם אתה מאמין שתכני האתר או כל מידע אחר המופיע בו לרבות תמונות, גרפיקה, טקסט, צלילים, מוסיקה וקטעי וידאו מפרים את זכויות היוצרים שלך, אנא צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.   

פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר וGreenBook ישראל מפורטת בנפרד בנספח "מדיניות פרטיות" (להלן: "מדיניות הפרטיות"). לצפייה במדיניות הפרטיות לחץ כאן. עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או להירשם כחבר מועדון אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות.  

קישורים לאתרים צד שלישי

 1. האתר יכול להחיל קישורים ("LINKS") לאתרים הנשלטים ע"י צדדים שלישיים ואינם בבעלות GreenBook (להלן: "אתר צד שלישי"). GreenBook ו/או האתר יכולים להתקשר בהסכמי שיתוף עם שותפים וגורמים אחרים שאתרם יהיה מקושר לGreenBook ולאתר. GreenBook אינה אחראית לגבי הזמינות, התוכן, המוצרים, השירות, השימוש באתר צד שלישי וכן אתרים שהכניסה אליהם נעשתה דרך אתר צד שלישי. GreenBook אינה מציגה כל התחייבות או מצג לגבי התוכן ואיכות המוצרים ו/או השירות של אתר צד שלישי. הקישורים לאתר צד שלישי באתר אינם מעידים על אימוץ, בעלות או אחריות כלשהי לגבי האתר צד שלישי. הלקוח מודע לכך שהוא נושא בכל הסיכונים הקשורים בכניסה ובשימוש באתר צד שלישי ומסכים כי לGreenBook ולאתר אין ולא תהא כל אחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא שיגרמו או עלולים להיגרם מהכניסה ו/או השימוש ו/או ההתקשרות עם אתר צד שלישי.        

שונות

 1. בכל שאלה ועניין הנוגעים לתקנון זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של GreenBook במייל info@tacchis.com או בהתאם להנחיות  המפורטות בדף 'צור קשר' באתר
 2. אתר GreenBook נבנה באופן שנועד לאפשר ללקוחות GreenBook לקבל את כל השירות באמצעות האתר ומבלי שנדרשת התערבותם של נציגי GreenBook במתן השירות.
 3. GreenBook שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, לרבות להפסיק או להגביל את השימוש בשירות וזאת ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק.
 4. הלקוח מבין ומסכים כי על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת לשירות ו/או לאתר ו/או שGreenBook הינה צד לה.
 5. הרישום במחשבי GreenBook יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל GreenBook, ע"פ תקנון זה.אתר נגיש